Przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAMAWIAJĄCY:
Regionalna Fundacja Filmowa w Rzeszowie
ul. 3-go Maja 28
35-030 Rzeszów


Postępowanie prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 trybie podstawowym (bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – na dostawę pn.:


„Zakup sprzętu do projekcji kinowej dla Regionalnej Fundacji Filmowej w Rzeszowie w prowadzonym przez Fundację
Kinie Zorza w Rzeszowie”


ZNAK SPRAWY: 1/03/2024


ZATWIERDZAM:
Rzeszów, dnia 03.04.2024 roku


Załączniki do SWZ:
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych dostaw;
Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie;
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
Załącznik nr 8 – Grupa kapitałowa;
Załącznik nr 9 – Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalna Fundacja Filmowa w Rzeszowie
ul. 3-go Maja 28
35-030 Rzeszów
REGON: 180064753
NIP: 8133420403
Telefon: 885 100 083
Adres e-mail: j.deptuch@apollofilm.pl

2. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć wyżej wskazaną stronę.
2.2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie wskazanej w pkt 2.1. SWZ.

3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy: 1/3/2024
3.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak sprawy.

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
4.3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
4.4. Do spraw nieuregulowanych w SWZ maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
4.5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w oparciu o art. 310 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

5.1 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin Priorytet: Pr. II Cyfryzacja kin”.

6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

6.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI wraz ze szkoleniem pracowników (kinooperatorów), obsługą serwisową przez okres gwarancji dla Regionalnej Fundacji Filmowej w Rzeszowie.
6.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści Załącznika nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ;
6.3. Zakres zamówienia obejmuje:
1)
Adres dostawy i montażu: Regionalna Fundacja Filmowa w Rzeszowie (Kino „Zorza"), ul. 3-go Maja 28, 35-030 Rzeszów
2)
dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,
3)
montaż, uruchomienie i regulacja urządzeń,
4)
Szkolenie w zakresie użytkowania systemu dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego (dla 5 osób).
5)
przedłożenie kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac,
6)
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia,
7)
Wykonawca udzieli min. 24 – miesięcznego okresu gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ,
8)
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z normami obowiązującymi dla obiektów kinowych, w tym m.in. DCI (Digital Cinema Initiatives),
9)
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym - zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta, nazwę, model, typ, nr katalogowy oferowanego sprzętu, spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty oraz podać ceny zgodnie z kalkulacją cenową z Formularza ofertowego stanowiącego załącznika nr 1a do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny – stanowi jeden spójny system. Realizacja w podziale na części groziłaby nadmiernymi trudnościami technicznymi, a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny kod: 8652000-0: Projektory filmowe
Dodatkowy kod CPV: 38600000-1 Przyrządy optyczne
30213100-6 Komputery przenośne
80511000-9 Usługi szkolenia personelu

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1610) i Ustawie z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
6.4. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach etykiety w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety potwierdzającej, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją.

6.5. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP.
6.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
6.7.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
1)
nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2)
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych,
3)
nie przewiduje dokonywania zaliczek,
4)
nie przewiduje aukcji elektronicznej,
5)
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,
6)
nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp,
7)
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.,
8)
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
9)
nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów,

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy.
7.2. Termin wykonania umowy oceniany jest w kryterium oceny ofert.
7.3. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
8.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
8.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)
posiada autoryzację producenta projektorów cyfrowych do instalowania i serwisowania oferowanego sprzętu
b)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty

minimum 2 dostawy wraz z montażem projektora kinowego (standard DCI)
o wartości min. 300.000 PLN brutto każda*;
* Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania
* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. b) powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni go samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Wykonawca wykazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania dostaw przez dany podmiot. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp do dołączenia do oferty oświadczenia (Wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ), z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

9. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

9.1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
9.2.
Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
9.3.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1497 ze zm.):
a)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9.4.
Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp,
9.5.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

10.1.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10.2.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
10.3.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
10.4.
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:
10.4.1.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
10.4.2.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć:
1)
oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2)
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, nie sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ;
3)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.4.2. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdza, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub są, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobne procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 3) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa a art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1,2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w sposób wskazany § 4 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
4)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.4.3.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć:
1)
wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);
2)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za diagnostyką i serwisowanie oferowanych projektorów cyfrowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ),
10.5.
Zamawiający informuje, że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej odpowiada Wykonawca.
10.6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ w odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych, zastosowanie mają przepisy prawa określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415 ze zm.).

11. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

11.1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
11.2.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
11.4.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.3. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11.5.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
11.6.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
11.7.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.4.2. SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.

12. PODWYKONAWSTWO

12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
12.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12.3. (Jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. SWZ.
13.3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.4.2. pkt. 4) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.4.
W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1)
w pkt 8.2.4. b) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2)
w pkt 8.2.4. b) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
13.5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 SWZ, przy czym:
1)
podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.4.3. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2. SWZ;
2)
dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.4.2. SWZ składa każdy z nich.

14. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

14.1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14.2.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
14.3.
W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: j.deptuch@apollofilm.pl (nie dotyczy składania ofert).
14.4.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy)
14.5.
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: udostępniony zostanie za w/w stronie prowadzonego postępowania.
14.6.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
14.7.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Justyna Deptuch, tel. 885 100 083, e-mail: j.deptuch@apollofilm.pl
14.8.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
14.9.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
14.10.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
14.11.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
14.12.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, w/w regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
14.13.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a)
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b)
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji)
14.14.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
14.15.
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzy).
14.16.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14.17.
Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę e-Zamówienia zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę e-Zamówienia odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
14.18.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14.19.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14.20.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14.21.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce „Zgłoś problem”.
14.22.
W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się skutecznie na Platformie e-Zamówienia i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
14.23.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
14.24.
Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.25.
Wykonawca przygotowuje ofertę według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ.
Ww. formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
14.26.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
14.27.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
14.28.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest tym wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”
14.29.
System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
14.30.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
14.31.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć
przycisk "Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej
ponowne złożenie.
14.32.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14.33.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

15. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

15.1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
15.2.
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień.
15.3.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
15.4.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 15.3. przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
15.5.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.3. SWZ.
15.6.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 15.3. SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

16.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16.2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
16.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.4. Zamawiający nie wymaga aby oferta była zabezpieczona wadium.
16.5. Ofertę sporządza się wykorzystując formaty danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
16.6. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
16.6.1. Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ,
16.6.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców,
16.6.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. (jeżeli dotyczy);
16.6.4 dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.);
16.6.5 zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. SWZ (o ile dotyczy), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.); - załącznik nr 7 do SWZ;
16.6.6 oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (o ile dotyczy) – załącznik nr 9 do SWZ.
16.7. Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
16.7.1. Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego tj. kart katalogowych dla oferowanego projektora wymienionego w Załączniku nr 1 do SWZ.
16.7.2. Dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta projektów cyfrowych do instalowania i serwisowania oferowanego sprzętu.
16.7.3. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia środków dowodowych zgodnie z przepisami art. 107 Ustawy Pzp,
16.8. Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń:
16.8.1. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16.8.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;
3) Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:
a)
w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
b)
w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
16.8.3. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 16.6.6. SWZ, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa:
1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2)
gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3)
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:
a)
w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b)
w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt 16.6.6. SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c)
w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca.
16.8.4.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.3. SWZ powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
16.8.5.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
16.8.6.
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

17.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca
składa ofertę. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty, którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zapisów zawartych w załącznikach do niniejszej SWZ.
17.2. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
17.3. Podstawą do określenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary (stanowiące materiał pomocniczy).
17.4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

18.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

19.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku do godz. 12:00
19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:30, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
19.3. Otwarcie ofert jest dokonywane na Platformie e-Zamówienia poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
19.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
19.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.
19.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia publicznej sesji otwarcia ofert wszelkie niezbędne informacje zostaną udostępnione zgodnie z pkt 19.5 SWZ.

20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

20.1.
Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert przez 30 dni, tj. do dnia 12 maja 2024 roku.
20.2.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 20.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
20.3.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

21. KRYTERIA OCENY OFERT

21.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
1
Całkowita cena brutto (C)
60
2
Okres gwarancji (G)
10
3
Termin wykonania zamówienia (T)
10
4
Parametry techniczne (PT)
20
1% = 1pkt
21.1.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Oferta z najniższa ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60pkt, a punkty dla pozostałych zostaną wyliczone według wzoru
Wartość punktowa C = 60*Cmin/Cbad Gdzie:
Cmin – cena oferty ogółem brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych
Cbad – cena ogółem brutto badanej oferty
60 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
21.1.2 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium okres gwarancji:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
Liczba przyznanych punktów
24 miesiące
0 pkt
36 miesięcy i więcej
10 pkt
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego czyli 24 miesiące.
W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do krótszego okresu.
Brak podania w ofercie okresu gwarancji oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.
21.1.3 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium termin wykonania zamówienia:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzy ofertowym terminu wykonania zamówienia. Odpowiednia ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin liczony od daty zawarcia umowy
Liczba przyznanych punktów
Do 40 dni
0 pkt
Do 30 dni
10 pkt
Przy założeniu, ze maksymalny (podstawowy) termin wykonania zamówienia wynosi 40 dni, a minimalny 30 dni. Termin dostawy należy podać w dniach. Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia umowy Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego, czyli 40 dni. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuży termin dostawy jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Brak podania w ofercie terminu oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.
W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do dłuższego terminu.
W przypadku podania terminu wykonania umowy krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny termin.
Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie
21.1.4 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium parametry techniczne, w tym:
21.1.4.1 Źródło światła (lampa) w oferowanym projektorze cyfrowym DCI (4K) – (PT 1) waga 10% gdzie 1% = 1 pkt
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym projektora cyfrowego DCI (4K) w technologii laserowej z wykorzystaniem odpowiedniego źródła światła oraz po weryfikacji oferty oferowanego przedmiotu zamówienia.
Odpowiednia ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Źródło światła oferowanego projektora cyfrowego laserowego
DCI (4K)
Liczba przyznanych punktów
Zakres podstawowy: projektor cyfrowy DCI (4K) w technologii laserowej z wykorzystaniem pojedynczego źródła światła
0 pkt
Zakres punktowany: projektor cyfrowy DCI (4K) w technologii laserowej z wykorzystaniem podwójnego lub potrójnego źródła światła
10 pkt
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej projektor cyfrowy DCI (4K) w technologii laserowej z wykorzystaniem pojedynczego źródła światła
21.1.4.2 Pojemność oferowanej macierzy dyskowej – (PT 2) waga 10% gdzie 1% = 1 pkt
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym macierzy dyskowej o określonej pojemności oraz po weryfikacji oferty oferowanego przedmiotu zamówienia Odpowiednia ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaoferuje:
Pojemność oferowanej macierzy dyskowej
Liczba przyznanych punktów
Zakres podstawowy:
1,5 TB netto – 3,0 TB netto
0 pkt
Zakres punktowany:
powyżej 3,0 TB netto
10 pkt
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej pojemność oferowanej macierzy dyskowej na poziomie 1,5 TB netto
21.1.5 Ocenę końcową oferty stanowi suma (S) punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:
S= C+G+T+PT (1+2)
S – suma punktów stanowiąca ocenę końcową
21.2 Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1% = 1 pkt)
21.3 Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
21.4 Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą ilością punktów.

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

22.1.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie terminu do ich wnoszenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w ciągu 3 dni po dniu otrzymania wezwania, następujących dokumentów:
1)
Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2)
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
3)
Umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
22.2.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminach określonych w art. 308 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.
23.
PROJEKTOWE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.
23.1.
Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z wymaganiami dotyczącymi umowy o podwykonawstwo zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ.
23.2.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z załączonymi do SWZ projektowanymi postanowieniami umowy i na warunkach w niej określonych.
23.3.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy i ustawą Pzp.
23.4.
Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności powodujące zmianę umowy.
23.5.
Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

24.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

25.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
25.2. Odwołanie przysługuje na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
25.3.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
25.4.
Odwołujący przekazuje kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
25.5.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
25.6.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1)
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jej wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt.1).
25.7.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień.
25.8.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
25.9.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postepowania,
2)
Miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postepowania.
25.10.
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
25.11.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 ustawy Pzp, Zamawiający – Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach - informuje, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Regionalna Fundacja Filmowa w Rzeszowie, ul. 3-go Maja 28, 35-030 Rzeszów, reprezentowana przez Panią Justynę Deptuch;
2)
o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Regionalna Fundacja Filmowa w Rzeszowie jako Administrator danych;
3)
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Panią Justynę Deptuch i można kontaktować się poprzez adres e-mail: j.deptuch@apollofilm.pl
4)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z ustawą Pzp oraz w pozostałych celach określonych w ustawie Pzp;
5)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
6)
okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: - zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
-
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
-
w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE,
-
okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
7)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
8)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9)
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w ustawie Pzp. może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z ustawy Pzp; 10) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
-
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
-
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.2.
Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
26.3.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
26.4.
W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
26.5.
Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
26.6.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
26.7.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
26.8.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Załączniki