Regulamin kina

REGULAMIN KINA ZORZA

 

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w kinie Zorza należącym do Regionalnej Fundacji Filmowej z siedzibą w Rzeszowie, która została utworzona z dniem 1 listopada 2005 roku przez spółkę Apollo Film w Krakowie i objęła swym działaniem teren województwa podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Regulamin określa zasady obowiązujące w kinie Zorza w zakresie:

 

a) świadczenia i realizacji usług przez kino Zorza;

 

b) dokonywania transakcji zakupu towarów i usług;

 

c) zachowania Klientów na terenie kina, w tym podczas Seansów i Wydarzeń, oraz uprawnień pracowników Kina w zakresie nadzoru nad prawidłowością świadczenia usług                                  i bezpieczeństwa Klientów.

 

Regionalna Fundacja Filmowa, ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000240951, REGON  180064753, NIP: 813 34 20 403,

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Klient przebywający na terenie Kina Zorza zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

2. Wejście na teren Sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego Biletu uprawniającego do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu odbywającym się na danej Sali kinowej. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

3. W przypadku Klienta korzystającego z Biletu zniżkowego, wejście na teren Sali kinowej możliwe jest wyłącznie za okazaniem osobie wpuszczającej ważnego dokumentu uprawniającego do nabycia Biletu zniżkowego,

 

4. Jeżeli dla danego Seansu lub Wydarzenia określone są kategorie wiekowe, wejście na teren Sali kinowej możliwe jest wyłącznie za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kryteria wiekowe dla danego Seansu, lub za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego.

 

    5. Każdy bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim Seans lub Wydarzenie, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

 

6.  Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

 

7. Klient uczestniczący w Seansie lub Wydarzeniu zobowiązany jest do zajęcia miejsca określonego na posiadanym przez siebie Bilecie.

 

8. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w Seansie czy Wydarzeniu odpowiedzialność ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi.

 

9. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

 

10. Kino Zorza nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w Kinie.

 

11. Na terenie Kina zabrania się:

 

a) palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów;

 

b) wnoszenia, posiadania i używania środków odurzających;

 

c) spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem, oraz wnoszenia artykułów mogących spowodować zabrudzenie mienia, odzieży innych Klientów lub w inny sposób, np. zapachem, mogących utrudniać innym Klientom uczestnictwo w Seansie lub Wydarzeniu;

 

d) wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych zakupionych poza Kinem;

 

e) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;

 

f) niszczenia mienia;

 

g) zachowań obraźliwych, agresywnych, niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym głośnego zachowania zakłócającego odbiór Seansu lub Wydarzenia, albo stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów;

 

h) wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w Kinie;

 

j) sprzedaży innym osobom biletów, kuponów i voucherów;

 

k) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej bądź usługowej działalności marketingowej, działalności charytatywnej itp. (w tym celu wymagana jest bezwzględna zgoda Kina).

 

l) wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.

 

12. W trakcie Seansu lub Wydarzenia dodatkowo zabrania się:

 

a) dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako działań prawnie zabronionych (na podstawie: Ustawy o prawach autorskich Dz.U.2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21.). Naruszenie tego zakazu jako stanowiące czyn zabroniony będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania.

 

b) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących światło i dźwięk mogących przeszkadzać w odbiorze Seansu lub Wydarzenia.

 

13. W przypadku stwierdzenia niedozwolonego zachowania opisanego w pkt. 11 i 12 powyżej, personel Kina ma prawo zażądać od Klienta zaprzestania niedozwolonego zachowania. W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Klienta, personel ma prawo żądać opuszczenia przez niego Kina, a w razie konieczności wezwać pracowników ochrony obiektu lub Policję. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu Biletu.

 

ZAKUP BILETÓW I REZERWACJA MIEJSC

 

1. Bilet można nabyć:

 

a) poprzez dokonanie jego zakupu w kasie Kina;

 

b) poprzez dokonanie jego zakupu za pośrednictwem Serwisu internetowego www.kinozorza.pl,

 

c) poprzez wymianę w kasie Kina posiadanego Zaproszenia na Bilet.

 

2. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu tylko jedną osobę.

 

3. Klient po otrzymaniu Biletu zobowiązany jest do sprawdzenia zawartych na nim danych, co do ich poprawności.

 

4. Kino zastrzega, że Bilet, który jest nieczytelny lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w Seansie lub Wydarzeniu.

 

5. Niezależnie od formy zakupu Biletu, należy zachować go do momentu zakończenia Seansu lub Wydarzenia.

 

6. Kino zastrzega sobie prawo do odwołania senasu w przypadku, kiedy jest tylko jedna osoba chętna do zakupu biletu.

 

KUPNO BILETU W KASIE KINA

 

1. Kasa Kina Zorza otwierana jest o godz. 9:00, i zamykana nie wcześniej niż 15 minut po rozpoczęciu ostatniego Seansu lub Wydarzenia.

 

2. Każdy Klient dokonujący zakupu Biletu w kasie Kina, płacący gotówką, zobowiązany jest do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.

 

3. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w następujących przypadkach:

 

a) w przypadku, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów lub pracowników Kina;

 

b) Seans bądź Wydarzenie zostało odwołane z przyczyn zależnych bądź niezależnych od Kina;

 

c) Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych a osoba chcąca zakupić bilet nie spełnia tych wymogów lub nie chce okazać odpowiedniego dokumentu tożsamości.

 

4. Ograniczenia lub kategorie wiekowe obowiązujące dla danego Seansu lub Wydarzenia mogą być określane przez Kino, dystrybutora filmu, oraz właściwe organy państwowe w tym administracji publicznej;

 

KATEGORIE BILETÓW

 

Bilet - dokument wystawiony przez kino Zorza w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, określający tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia, salę kinową oraz miejsce.

 

Bilet normalny – Bilet nabywany po cenie określonej w Cenniku, przeznaczony dla osób nie korzystających z uprawnienia do nabycia Biletu zniżkowego.

 

Bilet ulgowy – Bilet nabywany po cenie niższej od ceny Biletu normalnego, przeznaczony dla osób spełniających określone w Cenniku kryteria jego nabycia. Upoważnieni do zakupu biletów ulgowych: emeryci, renciści, uczniowie, studenci i osoby powyżej 60. roku życia.

 

Karta stałego klienta - upoważnia do zakupu Biletu ulgowego za wyjątkiem wydarzeń specjalnych

 

Karta Dużej Rodziny - upoważnia do zakupu Biletu nabywany po cenie niższej od ceny Biletu normalnego.

 

Bilet dla Ciebie - Voucher - ma charakter otwarty Biletu i jest nieograniczony datą ani godziną Seansu. Nabywany jest po cenie ustalonej przez Kino.

 

Zaproszenie – dokument wystawiony przez kino Zorza w formie papierowej lub elektronicznej upoważniający jego posiadacza do nieodpłatnego uczestnictwa w Seansie, na zasadach określonych w jego treści.

 

REZERWACJA MIEJSC

 

1. Rezerwacji miejsc można dokonać:

 

a) za pośrednictwem strony internetowej www.kinozorza.pl;

 

b) telefonicznie na podany na stronie internetowej Kina numer telefoniczny;

 

c) w kasie Kina.

 

2. Rezerwacja miejsc gwarantowana jest do 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Seansu lub Wydarzenia. Po tym czasie rezerwacja miejsc może zostać anulowana.

 

3. Kino zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości rezerwacji miejsc na wybrany Seans lub Wydarzenie lub wybrany tytuł z repertuaru.

 

 

CENNIK

 

1. Aktualny cennik Biletów i cena okularów 3D zawiera cennik zamieszczony na stronie internetowej Kina www.kinozorza.pl oraz cennik dostępny w kasie Kina.

 

2. Klient chcący obejrzeć seans na podstawie biletu zniżkowego jest zobowiązany udokumentować prawo do skorzystania ze zniżki stosownym ważnym i oryginalnym dokumentem, podczas weryfikacji Biletu przy wejściu na Salę kinową.

 

3. Prawo do biletu nieodpłatnego przysługuje:

 

a) osobom posiadającym Zaproszenie;

 

b) dzieciom w wieku do 2 lat nie zajmującym samodzielnego miejsca;

 

c) osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku inwalidzkim, zajmującym na Sali kinowej miejsce specjalnie do tego przystosowane.

 

4. Tzw. Bilety dla ciebie - vouchery oraz zaproszenia nie podlegają zwrotowi i nie są wymieniane na gotówkę.

 

BILETY GRUPOWE

 

1. Do zakupu biletów grupowych mają prawo grupy zorganizowane, tj.:

 

a) grupa dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym i późno-szkolnym będąca pod opieką opiekuna grupy, licząca co najmniej 10 dzieci;

 

b) grupa zorganizowana licząca co najmniej 15 osób.

 

2. Informacje na temat ceny Biletu grupowego dla grup zorganizowanych opisanych w pkt. 1 można uzyskać telefonicznie bądź mailowo bezpośrednio w Kinie.

 

3. Opiekunowie grup, o których mowa w pkt. 1a) mają prawo do wejścia na Seans lub Wydarzenie z grupą nieodpłatnie na następujących zasadach: grupa dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, grupa 10 podopiecznych od 1 do 2

 

REPERTUAR KINA

 

1. Repertuar Kina dostępny jest w kasie Kina i na stronie www.kinozorza.pl

 

2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar kina drukowany w środkach masowego przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu.

 

3. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny, w tym do zmiany Sali kinowej, w której odbywa się Seans lub Wydarzenie

ZWROTY

 

1. Zwrotu Biletu można dokonać jedynie w kasie Kina w następujących przypadkach:

 

a) w każdym przypadku pod warunkiem, że bilet nie jest zniszczony lub uszkodzony i Klient dokona tej czynności najpóźniej do godziny rozpoczęcia Seansu, na jaki Bilet został zakupiony, przekazując kasjerowi Bilet wraz z paragonem fiskalnym;

 

b) jeżeli w trakcie projekcji nastąpi przerwa dłuższa niż 10 minut, niezależnie od przyczyny, a Klient podejmie decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Seansie i zgłosi ten fakt w kasie Kina niezwłocznie po wystąpieniu przerwy w projekcji - w dniu, w którym odbył się Seans, a w przypadku zamkniętej kasy kinowej – w terminie 3 dni od dnia Seansu.

 

c) w każdym przypadku gdy Seans, na który został zakupiony Bilet zostanie odwołany lub nie odbędzie się – pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia nie wyświetlonego Seansu. Warunkiem zwrotu jest przekazanie kasjerowi ważnego biletu na ten Seans.

 

2. Dokonując zwrotu Biletu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny widniejącej na Bilecie, a w przypadku Biletu na Seans 3D, również zwrotu ceny okularów 3D, pod warunkiem zwrócenia ich w kasie Kina w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu w momencie dokonywania zwrotu Biletu, na podstawie paragonu fiskalnego potwierdzającego ich zakup.

3. Zwroty za bilety kupione przez internet należy zgłosić pod numerem telefonu: 17 853 26 37, lub na maila: kasa@kinozorza.pl podając wszystkie szczegóły.

 

 

ZAKUP PRODUKTÓW W BARACH I KAWIARNIACH

 

1. Po odejściu od baru kinowego nie ma możliwości zwrotu zakupionych towarów.

 

2. Alkohol nie jest sprzedawany osobom nietrzeźwym i osobom poniżej 18 roku życia.

 

3. Klient dokonujący zakupu w barze Kina lub w kawiarni, płacący gotówką, zobowiązany jest do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.

 

 

MONITORING

 

1. Teren obiektu Kina jest monitorowany. Miejsca w szczególności objęte monitoringiem to strefy stanowisk sprzedażowych oraz wejść na sale kinowe.

 

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym monitoringiem jest Regionalna Fundacja Filmowa.

 

 

REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinie Zorza należy zgłaszać niezwłocznie do Prezesa kina lub kierownika zmianowego obecnego w Kinie w momencie składania reklamacji.

 

2. Wszelkie uwagi w zakresie jakości świadczonych przez Kino usług można zgłaszać drogą mailową na adres kina zorza@kinozorza.pl oraz telefonicznie na numer podany na stronie internetowej Kina

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2018.