RODO

Polityka prywatności

 

Regionalna Fundacja Filmowa będąc administratorem serwisu www.kinozorza.pl gromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Serwis Kina Zorza nie przechowuje żadnych danych osobowych.

 

W ramach usługi newslettera, adresy e-mail są przechowywane u operatora usługi i wykorzystywane do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru kin oraz aktualnych wydarzeń w kina Zorza.

 

Regionalna Fundacja Filmowa jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widzów. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu rezerwacji i sprzedaży biletu za pośrednictwem strony www.kinozorza.pl. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do zakupu lub rezerwacji biletu.

 

Regionalna Fundacja Filmowa jako administrator serwisu www.kinozorza.pl  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.kinozorza.pl  O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.kinozorza.pl.

 

RODO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy i wyjaśniamy, co następuje:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Regionalna Fundacja Filmowa, 35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 2

 

Jak mogę skontaktować się z administratorem danych osobowych (ADO), aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu tych danych?

 

W sprawie danych osobowych – sposobu ich ochrony, przetwarzania oraz realizacji swoich praw prosimy o kontakt w następujący sposób:

 

    Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: grzegorz.petlicki@kinozorza.pl

    Wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny:

 

Regionalna Fundacja Filmowa, 35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 2

 

Jak mam cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę udzieloną Regionalnej Fundacji Filmowej, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe (potrzebne adresy - patrz punkt wyżej: Jak mogę skontaktować się z administratorem moich danych osobowych (ADO).

 

Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez Regionalną Fundację Filmową jest legalne.

 

Skąd macie moje dane osobowe?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

 

    zapisu do Newslettera Kina Zorza lub rezerwacji biletu do kina,

    uczestnictwa w programach edukacyjnych

    przekazania danych osobowych (lub danych firmy) potrzebnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu za zakup usługi realizowanej przez Regionalną Fundację Filmową lub /oraz za zakup towaru sprzedawanego przez Kino Zorza. Takim towarem jest np. bilet do kina lub produkt z baru kinowego.

 

Dysponujemy Twoimi danymi dlatego, że wyraziłeś na to zgodę.

 

Zbieramy Twoje dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzamy je zgodnie z prawem i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 

Jakie moje dane są przetwarzane?

 

Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych:

 

a. w przypadku subskrypcji newslettera Kina Zorza lub rezerwacji biletu są to następujące dane:

 

    imię i nazwisko,

    adres e-mail (adres poczty elektronicznej),

    numer telefonu.

 

b. w przypadku uczestnictwa w programach edukacyjnych bądź darmowych pokazach edukacyjnych:

 

    imię i nazwisko,

    adres e-mail (adres poczty elektronicznej),

    numer telefonu.

    nazwa i adres szkoły.

 

c. w przypadku chęci otrzymania faktury lub faktury do paragonu za zakupione usługi i towary są to:

 

    nazwa podatnika lub jego imię i nazwisko,

    adres zamieszkania podatnika lub adres siedziby firmy,

    numer identyfikacji podatkowej tzw. NIP.

 

Podane przez Ciebie w/w dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania świadczenia oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

W ramach usługi Newslettera kina Zorza, adresy e-mail są przechowywane u operatora usługi i wykorzystywane są do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru oraz opisu wydarzeń organizowanych przez Kino Zorza.

 

Do czego będziecie używać moich danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe – zgodnie z intencją ich przekazania - będziemy wykorzystywać w następującym celu:

 

    wysłania Newslettera Kina Zorza (w formie wiadomości e-mail) na Twój adres poczty elektronicznej – dotyczy to subskrybentów Newslettera Kina Zorza. Tą drogą przekażemy Ci nasz aktualny repertuar kinowy oraz informację o najważniejszych organizowanych przez nas i naszych partnerów wydarzeniach filmowych i kulturalnych;

    rezerwacji lub zakupu biletów do kina Zorza;

    W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Regionalnej Fundacji filmowej. (operator kina Zorza) jakim jest wystawienie faktury za zakup usług lub towarów realizowanych i sprzedawanych przez Regionalną fundację Filmową.

 

Czy mam obowiązek podawania moich danych osobowych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówionych lub zakupionych świadczeń. W przypadku niepodania określonych danych np. niepodania adresu e-mail (poczty elektronicznej) w czasie subskrypcji Newslettera Kina Zorza Newsletter ten nie będzie mógł zostać do Ciebie wysłany.

 

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Jak długo przechowujecie moje dane osobowe?

 

Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

 

W zakresie usług elektronicznych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

 

Komu udostępniacie moje dane osobowe?

 

Regionalna Fundacja Filmowa (operator kina Zorza) nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom, chyba że dzieje się to za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Twoje dane możemy przekazać jedynie naszym pracownikom (np. w celu rezerwacji biletów, wystawienia faktury); są oni zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będą ich dalej przekazywać bez uzyskania Twojej zgody lub gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.

 

Twoje dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.  Korzystamy z plików cookies.

 

Jakie mam uprawnienia wobec Regionalnej Fundacji Filmowej (operator kina Zorza) w zakresie przetwarzanych danych?

 

    Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

    Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

    Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności, lub błędy przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

    Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

    Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na  danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz  ich przechowywania, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

    Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

    Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

    Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

    Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

    Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak długo będę czekać na odpowiedź od Administratora Danych Osobowych (ADO)?

 

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie (jednego) miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące.

 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

 

DODATKOWE INFORMACJE – w zakresie rekrutacji, wykonywania umów i zbierania danych w innych przypadkach.

 

REKRUTACJA

 

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator Danych Osobowych (ADO) oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

 

REKRUTACJA - dane osobowe są przetwarzane:

 

    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów.

 

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.

 

Zbieranie danych w innych przypadkach.

 

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator Danych Osobowych (ADO) zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych oraz kulturalnych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator Danych Osobowych (ADO) zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom oraz placówkom pocztowym.

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Dniem wejścia w życie aktualnej Polityki jest dzień 25 maja 2018 roku.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: Regionalna Fundacja Filmowa ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów.